U E D R , A S I H C RSS

자료구족발보쌈/0908

2학기가 밝았습니다. 모두들 고통 받을 준비 하세요.


1. 참여자 명단


함장 장용운 11학번 출석
선원 천준현 15학번 출석
최지혁 집감
박인서 출석
이원준 출석
조종현 공강
남헌 출석

2. 수업

2.1. 진행

1. 장소 : 6층 학회실
2. 시간 : 15시~17시

2.2. 내용

수심 3000m. 트리
  • 완전 이진 트리 만들기(push, pop)
수심이 계속 안 내려가는 것처럼 보이는 것은 기분 탓입니다.3. 코드

3.1. 예제1


4. 숙제

1. 완성하지 못한 완전 이진 트리 완성해오기
5. 숙제 제출

5.1. 천준현


5.2. 최지혁


5.3. 박인서

//고통받기를 시작합니다.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct node{
	int val;
	struct node* lnext;
	struct node* rnext;
}node;

void push(node *, int);
int pop(node *);
long cnt=1;

int main()
{
	int a;
	char ch[5];
	node head;
	printf("초기값 설정 ㄱㄱ\n");
	scanf("%d",&head.val);
	head.lnext=NULL;
	head.rnext=NULL;
	for(;;)
	{
		printf("push나 pop이나 exit 입력(push/pop/exit)\n");
		scanf("%s",ch);
		if(ch[0]=='e' && ch[1]=='x' && ch[2]=='i' && ch[3]=='t') break;
		else if(ch[0]=='p' && ch[1]=='u' && ch[2]=='s' && ch[3]=='h')
		{
			printf("넣을 숫자 입력 ㄱㄱ(자연수만) : ");
			scanf("%d",&a);
			push(&head,a);
		}
		else if(ch[0]=='p' && ch[1]=='o' && ch[2]=='p')
		{
			a=pop(&head);
			if(a==-1) printf("숫자 없음 ㅂㅅ아\n");
			else printf("%d가 있었다 ㅂㅅ아\n",a);
		}
		else
		{
			printf("push나 pop이나 exit만 입력하라고...\n");
		}
	}
	return 0;
}

void push(node * target, int newval)
{
	node * newnode=(node *)malloc(sizeof(node));
	int a=1,c,i;
	int * b;
	cnt++;
	for(c=1;;c++)
	{
		if(a<=cnt && cnt<2*a) break;
		a*=2;
	}
	a=cnt;
	b=(int *)malloc((sizeof(int))*c);
	for(i=0;i<c;i++)
	{
		if(a%2==0) b[i]=0;
		else b[i]=1;
		a/=2;
	}
	for(i=c-2;i>=1;i--)
	{
		if(b[i]==0)
			target=target->lnext;
		else
			target=target->rnext;
	}
	newnode->val=newval;
	newnode->lnext=NULL;
	newnode->rnext=NULL;
	if(b[0]==0) target->lnext=newnode;
	else target->rnext=newnode;
	free(b);
}

int pop(node * target)
{
	int a=1,c,i;
	int * b;
	if(cnt==0) return -1;
	if(cnt==1)
	{
		cnt--;
		return target->val;
	}
	for(c=1;;c++)
	{
		if(a<=cnt && cnt<2*a) break;
		a*=2;
	}
	a=cnt;
	b=(int *)malloc((sizeof(int))*c);
	for(i=0;i<c;i++)
	{
		if(a%2==0) b[i]=0;
		else b[i]=1;
		a/=2;
	}
	for(i=c-2;i>=1;i--)
	{
		if(b[i]==0)
			target=target->lnext;
		else
			target=target->rnext;
	}
	if(b[0]==0)
	{
		a=target->lnext->val;
		free(target->lnext);
		target->lnext=NULL;
	}
	else
	{
		a=target->rnext->val;
		free(target->rnext);
		target->rnext=NULL;
	}
	free(b);
	cnt--;
	return a;
}

5.4. 이원준


5.5. 조종현


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! powered by MoniWiki
last modified 2021-02-07 05:30:38
Processing time 0.0136 sec