U E D R , A S I H C RSS

자료구족발보쌈/0812


1. 참여자 명단


함장 장용운 11학번 지각
선원 천준현 15학번 행방불명
최지혁 장염
박인서 출석
이정재 출석
이원준 출석
조종현 시차적응
남헌 친척집

매주 1명씩 장염에 걸린다

2. 수업

2.1. 진행

1. 장소 : 6층 학회실
2. 시간 : 14시 20분 ~

2.2. 내용

수심 3000m. 트리
  • (이진) 트리 만들기
  • 문제해결

3. 코드

3.1. 예제1


4. 숙제

1. 복습하기
2. 복습하기
3. 복습하기
5. 숙제 제출

5.1. 천준현


5.2. 최지혁


5.3. 박인서

5.3.1. DFS

//이게 ㄹㅇ 고통
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct node{
	int val;
	struct node* lnext;
	struct node* rnext;
}node;

void givelchild(node *, int);
void giverchild(node *, int);
int find(node * ,int);

int main()
{
	int a;
	node head;
	head.val=1;
	head.lnext=NULL;
	head.rnext=NULL;
	givelchild(&head,2);
	giverchild(&head,3);
	givelchild(head.lnext,4);
	giverchild(head.rnext,5);
	scanf("%d",&a);
	printf("%d ",find(&head,a));
	return 0;
}

void givelchild(node * target, int newval)
{
	node * newnode=(node *)malloc(sizeof(node));
	newnode->val=newval;
	target->lnext=newnode;
	newnode->lnext=NULL;
	newnode->rnext=NULL;
}

void giverchild(node * target, int newval)
{
	node * newnode=(node *)malloc(sizeof(node));
	newnode->val=newval;
	target->rnext=newnode;
	newnode->lnext=NULL;
	newnode->rnext=NULL;
}

int find(node * target,int findint)
{
	int flag=0;
	if(target->val==findint) return 1;
	if(target->lnext==NULL && target->rnext==NULL) return 0;
	if(target->lnext!=NULL) flag+=find(target->lnext,findint);
	if(target->rnext!=NULL) flag+=find(target->rnext,findint);
	if(flag==0) return 0;
	else return 1;
}

5.3.2. BFS

5.4. 이정재


5.5. 이원준

5.5.1. DFS, BFS

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>


typedef struct node{
	char v;
	struct node* Lnode;
	struct node* Rnode;
}node;

typedef struct Qnode{
	node* v;
	struct Qnode* next;
}Qnode;

void Lpush(node*, char*);
void Rpush(node*, char*);
void Lpop(node*);
void Rpop(node*);
int find(node*, char*);
int bfs(node*, char*);
void QLpush(Qnode*);
void QRpush(Qnode*);

void main(){

	node hd = { NULL };
	int num;
	char val;
	hd.v = 'e';
	Lpush(&hd, 'c');
	Lpush(hd.Lnode, 'd');
	Rpush(hd.Lnode->Lnode, 'f');
	Rpush(&hd, 'b');
	Rpush(hd.Rnode, 'a');

	val = 'a';

	printf("------------------bfs----------------\n");
	if (bfs(&hd, &val) == 1){
		printf("없음\n");
	}
	else{
		printf("있음\n");
	}

	printf("------------------dfs----------------\n");
	if (find(&hd, &val) == 1){
		printf("없음\n");
	}
	else{
		printf("있음\n");
	}

	printf("-------------free--------------------\n");

	Rpop(hd.Lnode->Lnode);
	Lpop(hd.Lnode);
	Lpop(&hd);
	Rpop(hd.Rnode);
	Rpop(&hd);


}


void Lpush(node* hd, char val){
	node* tmp = (node*)malloc(sizeof(node));

	tmp->v = val;
	tmp->Rnode = NULL;
	tmp->Lnode = NULL;

	hd->Lnode = tmp;
}


void Rpush(node* hd, char val){
	node* tmp = (node*)malloc(sizeof(node));

	tmp->v = val;
	tmp->Rnode = NULL;
	tmp->Lnode = NULL;
	hd->Rnode = tmp;
}


void Lpop(node* hd){
	char a;
	a = hd->Lnode->v;
	printf("%c\n", a);
	free(hd->Lnode);
	hd->Lnode = NULL;
}


void Rpop(node* hd){
	char a;
	a = hd->Rnode->v;
	printf("%c\n", a);
	free(hd->Rnode);
	hd->Rnode = NULL;
}

int find(node* hd, char* val){

	
	if (hd->Lnode != NULL){
		if (find(hd->Lnode, val) == 0){
			printf("%c\n", hd->Lnode->v);
			return 0;
		}
		printf("%c\n", hd->Lnode->v);
	}


	if (hd->Rnode != NULL){
		if (find(hd->Rnode, val) == 0){
			printf("%c\n", hd->Rnode->v);
			return 0;
		}

		printf("%c\n", hd->Rnode->v);
	}

	if (hd->v == *val){
		return 0;
	}


	return 1;
}

int bfs(node* hd, char *val){
	Qnode* Qhd = (Qnode*)malloc(sizeof(Qnode));
	Qhd->next = NULL;
	Qhd->v = hd;

	while (Qhd->v != NULL){
		if (Qhd->v->v == *val){
			printf("%c\n", Qhd->v->v);
			return 0;
		}
		else{
			QLpush(Qhd);
			QRpush(Qhd);
			printf("%c\n", Qhd->v->v);
			Qhd = Qhd->next;
			
		}
		
	}
	
	return 1;
}
void QLpush(Qnode* Qhd){
	if (Qhd->v->Lnode != NULL){
		Qnode* tmp3 = (Qnode*)malloc(sizeof(Qnode));
		tmp3->next = NULL;
		tmp3->v = Qhd->v->Lnode;
		while (Qhd->next != NULL){
			Qhd = Qhd->next;
		}
		Qhd->next = tmp3;
	}
	
}
void QRpush(Qnode* Qhd){
	if (Qhd->v->Rnode != NULL){
		Qnode* tmp3 = (Qnode*)malloc(sizeof(Qnode));
		tmp3->next = NULL;
		tmp3->v = Qhd->v->Rnode;
		while (Qhd->next != NULL ){
			Qhd = Qhd->next;
		}
		Qhd->next = tmp3;
	}

}
제목_없음2.png
[PNG image (16.46 KB)]

5.6. 조종현


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! powered by MoniWiki
last modified 2021-02-07 05:30:38
Processing time 0.0211 sec