U E D R , A S I H C RSS

자료구족발보쌈/0522

이 정도는 견딜 수 있겠죠?
wheel.jpg
[JPG image (55 KB)]1. 참여자 명단


함장 장용운 11학번 출석
선원 천준현 15학번 출석
최지혁 출석
박인서 출석
이정재 출석
이원준 출석
조종현 출석
남헌 출석

2. 수업

2.1. 진행

1. 장소 : 6층 학회실
2. 시간 : 15시 ~ 17시

2.2. 내용

수심 200m. 포인터
  • 포인터
  • 배열
  • 문자열

실습
  • 손코딩

3. 코드

3.1. 예제1


4. 숙제

1. 스터디 시간에 짠 소스 코드 업로드 하기
5. 숙제 제출

5.1. 천준현


5.2. 최지혁


#include<stdio.h>

int sum_array (int*arr,int a)
{
	int sum = 0;
	for (int i = 0; i < a; i++)
		sum += arr[i];
	return sum;
}


int main()
{
	int a = 10;
	int arr[10] = {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};
	printf("%d", sum_array(arr, a));
	return 0;

}#include<stdio.h>

void func(char* arr[])
{
	int num = 0;
	while (num < 5)
	{
		printf("%c\n", *arr[num]);
		num++;
	}
}


int main()
{
	char * arr[5];
	char cha1 = 'a';
	char cha2 = 'b';
	char cha3 = 'c';
	char cha4 = 'd';
	char cha5 = 'e';

	arr[0] = &cha1;
	arr[1] = &cha2;
	arr[2] = &cha3;
	arr[3] = &cha4;
	arr[4] = &cha5;
	
	func(&arr);
	return 0;
}5.3. 박인서

5.3.1. 숙제 1

#include<stdio.h>

int show(int * p, int n){
	int sum=0,i;
	for (i = 0; i < n; i++){
		sum += p[i];
	}
	return sum;
}

int main(){
	int a[6] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6  };
	printf("%d", show(a, 6));
	return 0;
}

5.3.2. 숙제 2

#include <stdio.h>

void func(char * p[])
{
	int i;
	for(i=0;i<5;i++) printf("%c ",*p[i]);
}
int main()
{
	char * p[5];
	char a='1',b='2',c='3',d='4',e='5';
	p[0]=&a;
	p[1]=&b;
	p[2]=&c;
	p[3]=&d;
	p[4]=&e;
	func(&p);
	return 0;
}

5.4. 이정재


5.5. 이원준

5.5.1. 숙제1

#include<stdio.h>

void show(int *brr, int n){
	int num=0;
	for (int i = 0; i < n; i++){
		num += brr[i];
	}
	printf("%d ", num);
}
int main(){
	int a = 6;
	int arr[6] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6  };
	show(arr, 6);
	return 0;
}


5.5.2. 숙제2

#include<stdio.h>

void show(char **brr){
	for (int i = 0; i < 5; i++){
		printf("%c\n", *brr[i]);
	}
}

void main(){
	char a = 'a';
	char b = 'b';
	char c = 'c';
	char d = 'd';
	char e = 'e';
	char *arr[5] = {&a, &b, &c, &d, &e};
	show(&arr);
}


5.6. 조종현


5.7. 남헌

#include <stdio.h>

int test(int a5);
int test2(char * z5);
int main() {

int k5;
printf("%d", test(k));
char a = 'a', b = 'b', c = 'c', d = 'd', e = 'e';
char * z5;
z0 = &a;
z1 = &b;
z2 = &c;
z3 = &d;
z4 = &e;
test2(&z);
return 0;

}
int test(int a 5) {
int i;
int count = 0;
for (i = 0; i <= 4; i++) {
count = count + ai;
}
return count;
}
int test2(char * z5) {
int i ;
for (i = 0; i <= 4; i++) {
printf("%c", * zi);
}
return 0;
}
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! powered by MoniWiki
last modified 2015-05-27 07:05:34
Processing time 1.6512 sec