U E D R , A S I H C RSS

빵페이지/소수출력

소수 출력

 • 소수를 차례대로 출력하는 프로그램을 만들어 봅시다.
  2, 3, 5, 7, * * * 이런식으로 입력받은 숫자 전까지 소수를 출력

유주영

~cpp 
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a;
    cout << "원하는 수를 입력하시오. : ";
    cin >> a;

    for(int i=2;i<=a;i++)
    {
        int count = 0;
        for(int j=2;j<i;j++)
        {
            if((i%j)!=0)
              count++;
        }
				
	    if(count==(i-2))
          cout << i << " ";
    }
    cout << endl;
return 0;
}

성공하니 보람찬^^;
 • 이런 방법도 있었군 ㅎㅎ 잘했으~ - 민수
 • 우와~ 벌써.. 대단한걸~ 내꺼보다 간단해보인다.난 for문 세개나 썼는데ㅡㅜ -일정

황일정

~cpp 
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{	
	int num;
	cout<<"숫자를 입력하세요:";
	cin>>num;
for(int k=2;k<num;k++)
{
	int count=0;
	for(int i=1;i<=num;i++)
	{	
		for(int j=2;j<=num;j++)
		{
				if(j*i==k)
				count++;
		}
	}
	if(count==1)
		cout<<k<<" ";
}
 return 0;
} 
//주영이랑 원리가 비슷한 듯하다..(숙제의 영향인가;)다른 방법으로도 시도해봐야겠다.ㅡㅜ
* 이런방법도 있구나.. 잘봤음~^^ - 주영

오승균

~cpp 
#include <iostream.h>
void main()
{
	int num;
	int count;
	cout << "숫자를 입력하시오 = ";
	cin >> num;
	if (num >= 2)
		cout << "2\n";
	else 
		cout << "소수가 대략 없소!\n";

	for (int i = 2; i <= num; i++)
	{	
		for (int j = 2; j < i; j++)
		{
			if (i % j == 0)
				count++;
		}
		if (count == 0)
			cout << i << "\n";
		count = 0;
	}
}


내가 제일 늦는군...
웬지 내것이 제일 어거지 같다 -_-;;;;;;;;;
 • 잘했어~ ㅋ 잘봤어~ - 일정

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! powered by MoniWiki
last modified 2021-02-07 05:29:38
Processing time 0.0095 sec