U E D R , A S I H C RSS

숫자야구/ 변준원

~cpp 
#include <iostream> // 랜덤함수는 iostream에 포함되어 있습니다. 
#include <ctime>
using namespace std; 

int main()

{ 
  srand(time(0)); // rand()의 시드값을 설정합니다. 
          // 하지 않으면 실행할때마다 같은값을 만듭니다. -_-;; 
  int base = rand() % 1000;	// % 9를 하면 0~9까지의 숫자가 들어갈 수 있고 
								// 거기에 1을 더하면 1~10 까지의 숫자가 됩니다. 
  
	int a,b,c,d,e,f;
	int S=0,B=0,O=0;
	cout << base << "\n";
			
	
	a = base/100;
	b = (base%100)/10;
	c = (base%100)%10;
	
	int input;
	cout << "세자리의 수를 입력 하세요.\n";
	cin >> input;
	d = input/100;
	e = (input%100)/10;
	f = (input%100)%10;

	
	int abc[3]={a, b, c};
	int def[3]={d, e, f};
	int i,j;	
	while(a!=def[0] || b!=def[1] || c!=def[2])
	{
		for(i=0;i<3;i++)
		{
			for(j=0;j<3;j++)
			{
				if(abc[i]==def[j])
				{ 
					if(i==j)
						S++;
					else
						B++;
				}
			}
		}
		if(S==0 && B==0)
			cout << "Out\n";
		else if(S==3)
		{
			cout << " 맞추셨습니다.\n" ;
			break;
		}
		else
			cout << S <<" S " << B	<<" B " <<endl;
		S=0,B=0;
		cin >> input;
		def[0] = input/100;
		def[1] = (input%100)/10;
		def[2] = (input%100)%10;
	}				


	return 0;


} 
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! powered by MoniWiki
last modified 2009-05-27 07:09:19
Processing time 0.0067 sec